Algemene voorwaarden energie audit Befutura

 1. Algemeen

 

 1. Befutura is een handelsnaam van Luminus NV, met maatschappelijke zetel te 1210 Sint-Joost-Ten-Node, Koning Albert II-laan 7, RPR Brussel – BE0471.811.661 (hierna: “Befutura”, “onze”, “ons”, of “wij”). Huidige algemene voorwaarden maken de overeenkomst uit tussen uzelf en ons met betrekking tot de energieaudit die wij zullen uitvoeren van uw woning met het oog op een eventuele renovatie om de energie-efficiëntie van uw woning te verbeteren (hierna de “Overeenkomst”) en regelen meer bepaald de voorwaarden waaronder wij een energieaudit (hierna de “Audit”) zullen uitvoeren van de woning die u heeft opgegeven via het onlineformulier op onze website www.befutura.co (hierna: de “Website”).
 2. Voor vragen of opmerkingen over deze Overeenkomst of voor klachten in verband met de uitvoering ervan kunt u bij ons terecht via het nummer 0475 85 75 75 of schriftelijk per e-mail op volgend adres [email protected].

 

 1. Doel en uitvoering Audit

 

 1. Tijdens de Audit zal onze expert ter plekke de energie-efficiëntie van uw woning onderzoeken en nagaan waar en hoe deze kan worden verbeterd door uw woning te renoveren.
 2. Vooraleer één van onze experts langskomt voor de uitvoering van de Audit zullen wij contact met u opnemen om een afspraak te maken en eventueel een aantal bijkomende vragen te stellen over uw woning ter voorbereiding van de Audit. Indien wij u na 3 pogingen nog steeds niet konden bereiken, zullen wij u een e-mail sturen met de vraag om ons te contacteren om een afspraak voor de uitvoering van de Audit vast te leggen.
 3. Na de Audit zal een rapport (hierna: het “Rapport”) worden opgesteld met de bevindingen van het onderzoek en, indien de energie-efficiëntie van uw woning effectief kan worden verbeterd, met concrete aanbevelingen om uw woning te renoveren om de energie-efficiëntie van uw woning te verbeteren. Dit voorstel zal dan ook een concrete offerte van een derde partij bevatten waarop u kan (maar niet moet) intekenen om de voorgestelde aanbevelingen te realiseren.  De aanvaarding en uitvoering van die offerte wordt desgevallend beheerst door de contractuele voorwaarden van die derde partij.Het Rapport wordt u zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 30 dagen na de uitvoering van de Audit toegezonden op het door u opgegeven e-mailadres.
 4. Befutura garandeert enkel dat zij het Rapport zal opstellen. Voor wat betreft de inhoud van het Rapport heeft Befutura enkel een inspanningsverbintenis, in die zin dat zij er alles aan zal doen om het Rapport zo nauwkeurig mogelijk op te stellen maar dat zij geen garantie geeft dat de in het Rapport voorgestelde energie-efficiëntie verbeteringen of de berekende besparingen ook effectief zullen worden gerealiseerd indien de aanbevelingen worden uitgevoerd.
 5. Het Rapport mag door u enkel worden gebruikt met het oog op de renovatie van uw woning, en kan in geen enkel geval worden aangewend of worden beschouwd als een energieprestatiecertificaat dat u nodig heeft bij een eventuele verkoop of verhuis van uw woning.

 

 1. Prijs van de Audit

 

 1. Wij zullen de Audit gratis uitvoeren. Er zal u dus niets worden aangerekend voor de Audit en het Rapport dat naar aanleiding daarvan wordt opgesteld.

 

 1. Uw verplichtingen

 

 1. Zolang wij u het Rapport nog niet hebben overgemaakt, dient u ons onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw gegevens (geografisch adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.).
 2. U moet aanwezig zijn op de datum die werd overeengekomen voor de uitvoering van de Audit. Indien u onverwacht niet aanwezig kan zijn, dient u dit onmiddellijk en alleszins 24 uur voor de geplande Audit per e-mail te laten weten op het volgend adres: [email protected].

 

 1. Aansprakelijkheid van Befutura

 

 1. Befutura is slechts aansprakelijk in geval van niet-nakoming van de belangrijkste verplichtingen van deze Overeenkomst (behalve in geval van overmacht) of in geval van een ernstige of opzettelijke fout van Befutura of van haar werknemers of lasthebbers.
 2. Behoudens in geval van aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel is de aansprakelijkheid van Befutura beperkt tot de gratis uitvoering van de Audit.

 

 1. Verwerking persoonsgegevens

 

 1. Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (hieronder vallen ook de gegevens verzameld over de woning die het voorwerp uitmaakt van de Audit) verwerken wij uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de geldende privacyregels. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden en redenen beschreven in ons privacybeleid, zoals uiteengezet op onze website www.luminus.be onder de rubriek “Disclaimer & Privacy” (het “Privacybeleid“).
 2. Gelet op het feit dat het Rapport een concrete offerte van een derde partij zal bevatten, kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden worden overgemaakt. Voor meer informatie over onze bewaartijden van gegevens, profilering, geautomatiseerde besluitvorming en de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan onze dochterondernemingen en derden, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.
 3. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen die in ons Privacybeleid zijn gespecificeerd (zoals bijvoorbeeld het verstrekken van informatie aan u voor promotionele doeleinden). U kunt dit recht uitoefenen via het elektronische contactformulier beschikbaar op onze website www.luminus.be onder de rubriek “Disclaimer & Privacy” (Titel B), punt 4. Uw rechten) of door een e-mail te sturen naar onze verkoopafdeling ([email protected]) met vermelding van de verwerking van persoonlijke gegevens waartegen u bezwaar wenst te maken.
 4. U hebt het recht om uw gegevens te raadplegen, mee te delen, te corrigeren, te verwijderen (weglaten) en over te dragen, evenals het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen in bepaalde gevallen die in ons Privacybeleid worden beschreven. U hoeft hiervoor alleen het elektronische contactformulier in te vullen dat beschikbaar is op onze website www.luminus.be onder de rubriek “Disclaimer & Privacy” (Titel B), punt 4. Uw rechten) of een e-mail te sturen naar onze verkoopafdeling op [email protected], samen met een kopie van uw identiteitskaart.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. De Overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.
 2. Elk geschil waarvoor geen minnelijke schikking kan worden getroffen, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van uw woonplaats.